Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

HR-strategie

In de HR-strategie 2018-2022 heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland als ambitie geformuleerd te willen zorgdragen en dat nu en in de toekomst voldoende, gemotiveerde en vakkundige mensen in de organisatie werkzaam zijn. De HR-strategie wordt gedragen door vijf bouwstenen:

Arbeidsmarkt

Door de stijging van de studentenaantallen, in combinatie met de extra personeelsbehoefte voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met corona, is het aantal vacatures in 2021 gestegen. Het gaat vooral om onderwijsvacatures, gevolgd door het indirect ondersteunend personeel.
Met uitzondering van de schaarste-beroepen

(ICT, techniek en zorg) ontvangt het ROC van Amsterdam - Flevoland veel sollicitaties en voldoende kwalitatief goede reacties. De eigen Werken bij-website is het belangrijkste wervingskanaal. Daarnaast worden andere wervingskanalen aangeboord, zoals traineeships
voor hoger opgeleide jonge zij-instromers.

05

Ik blink uit in mijn werk: ontwikkelingsgericht werken en doen

Binnen onze organisatie vinden we het van belang om de wendbaarheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. In dit kader is de stap gezet naar de ontwikkeling van een digitaal leerplatform genaamd RocWISE. Hier is alle opleidingsaanbod voor medewerkers van het ROC van Amsterdam - Flevoland te vinden. Van korte leermodules, tot uitgebreide trainingen. Daarnaast is ook een traject gestart om het pedagogisch didactisch getuigschrift beter vorm te geven en is gekeken naar een nieuw leiderschapstraject.

04

Ik investeer in mijzelf
door keuzes te maken:
maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Uit onderzoek bleek dat veel medewerkers onvol-doende op de hoogte waren van de keuzemogelijk-heden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn deze beter zichtbaar gemaakt.

03

Ik neem initiatief:
verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaar-schap en betrokkenheid bij medewerkers en binnen teams stimuleren. Hiervoor is het nodig dat medewerkers zelf regie nemen in de uitvoering van hun werk en in de persoonlijke ontwikkeling. Om zelfregie te stimuleren is bijvoorbeeld gestart met het Goede Gesprek. Dit is een nieuwe manier om het functioneringsgesprek te voeren, met als doel zelfregie en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, waarbij de ontwikkeling van de mede-werker centraal staat. Om het Goede Gesprek succesvol in de organisatie te realiseren, zijn diverse hulpmiddelen en een trainingsaanbod ontwikkeld voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Daarnaast is sinds 1 januari het nieuwe generieke functiehuis van kracht. Doordat generieke functies breed zijn omschreven, hebben medewerkers meer ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

02

Ik werk aan een goede balans: aandacht voor vitaliteit en energie

Juist in coronatijd is het belangrijk medewerkers te stimuleren in het werken aan een goede balans. Daarom is een aantal initiatieven van de grond gekomen zoals diverse sport- en vitaliteits-programma’s, het investeren in scholing, coaching
en het ondersteunen van leidinggevenden.
De initiatieven die zijn gerealiseerd en die bijdragen aan de werk-privé-balans zijn in 2021 samengebracht in een platform voor vitaliteit (Happy@Work). Leidinggevenden worden in hun rol ondersteund via mini-colleges over vitaliteit en wat we als werkgever kunnen doen in situaties van verminderde vitaliteit. Om de vitaliteit van medewerkers te kunnen volgen, wordt dit periodiek gemeten via het medewerkers-onderzoek en het personeelsinformatiesysteem. Daarnaast is gestart met een werkdrukplan. In dit kader is een tool ontwikkeld om werkdruk in de teams te kunnen bespreken.

01

Ondernemingsraad (OR)

Hoe gaan we om met welzijn, gezondheid en motivatie van studenten en medewerkers in deze langdurige pandemie? Hoe zorgen we voor voldoende veiligheid, zodat studenten en medewerkers niet besmet raken? En hoe zorgen we dat de digitalisering van het onderwijs structureel en op een waardevolle manier wordt gerealiseerd? De OR had speciale aandacht voor de ambitie om het aantal docenten in de LC- en LD-schalen te laten stijgen naar twee derde van de docentenpopulatie (de zogenoemde salarismix). Daarnaast stonden diverse adviesaanvragen op de agenda, zoals over de herpositionering van de Dienst Onderwijsinformatie (DOI), evenals het goedkeuren van de hoofdlijnen van de begroting.

In de Ondernemingsraad (OR) zijn alle organisatie-onderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeel-commissie aangesteld. In totaal zijn bijna vijftig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De coronacrisis domineerde ook in 2021 de agenda van de OR. Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de OR tien speerpunten geformuleerd, waaronder een goede verdeling van de inzet van docenten op groepslessen, meerjaren-personeels- en formatiebeleid, het herontwerp van het onderwijs en werkdruk. Daarbij kwamen vraagstukken langs als: hoe voorkomen we studievertraging?

7,0
2020

7,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

Tevredenheid medewerkers

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. In februari 2020 vond het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats en scoorde het ROC van Amsterdam - Flevoland gemiddeld een 7,0. Aangezien het tevredenheids-onderzoek in 2020 vóór de coronatijd is uitgevoerd, zijn in diverse organisatieonderdelen extra enquêtes onder medewerkers gehouden. Zo is inzicht gekregen in de mate van vitaliteit en energie, maar ook hoe medewerkers aankijken tegen het online onderwijs en

het thuiswerken zodat hier op gestuurd kan worden. In 2021 is wel een tussentijds medewerkersonderzoek gehouden op een aantal mbo-colleges, waarbij ruim veertig procent van het personeelsbestand is ondervraagd. Ondanks de ervaren werkdruk in de coronaperiode blijkt hieruit dat de betrokkenheid van medewerkers op een hoog niveau ligt en is toegenomen naar een 7,7 (norm: 7,0). Ook de tevredenheid van medewerkers is licht gestegen naar een 7,2.

Aantal medewerkers

Het aandeel vrouwen is in de afgelopen jaren licht opgelopen (van 55 procent naar 57 procent). Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 45,8 jaar in 2021.

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte (inclusief VOvA)

2021

2020

2019

3.563
3.391
3.375

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2021 3.563 fte werkzaam geweest. Dat is vijf procent meer dan in 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door de extra inzet op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De meeste medewerkers zijn werkzaam als onderwijzend personeel: 71 procent. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een kleine toename van het aandeel direct ondersteund personeel. Dit vloeit voort uit de coronamaatregelen, zoals de inzet van extra surveillanten. In de organisaties zijn iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. 

Onze medewerkers

HR-strategie

In de HR-strategie 2018-2022 heeft het ROC van Amsterdam - Flevoland als ambitie geformuleerd te willen zorgdragen en dat nu en in de toekomst voldoende, gemotiveerde en vakkundige mensen in de organisatie werkzaam zijn. De HR-strategie wordt gedragen door vijf bouwstenen:

Arbeidsmarkt

Door de stijging van de studentenaantallen, in combinatie met de extra personeelsbehoefte voor inhaal- en ondersteunings-programma’s in verband met corona, is het aantal vacatures in 2021 gestegen. Het gaat vooral om onderwijsvacatures, gevolgd door het indirect ondersteunend personeel. Met uitzondering van de schaarste-beroepen (ICT, techniek en zorg) ontvangt het ROC van Amsterdam - Flevoland veel sollicitaties en voldoende kwalitatief goede reacties. De eigen Werken bij-website is het belangrijkste wervingskanaal. Daarnaast worden andere wervingskanalen aangeboord, zoals traineeships voor hoger opgeleide jonge zij-instromers.

05

Ik blink uit in mijn werk: ontwikkelingsgericht werken en doen

Binnen onze organisatie vinden we het van belang om de wendbaa-rheid van medewerkers te vergroten en een ontwikkelhouding te stimuleren. In dit kader is de stap gezet naar de ontwikkeling van een digitaal leerplatform genaamd RocWISE. Hier is alle opleidings-aanbod voor medewerkers van het ROC van Amsterdam - Flevoland te vinden. Van korte leermodules, tot uitgebreide trainingen. Daarnaast is ook een traject gestart om het pedagogisch didactisch getuigschrift beter vorm te geven en is gekeken naar een nieuw leiderschapstraject.

04

Ik investeer in mijzelf door keuzes te maken:
maatwerk bieden

Het ROC van Amsterdam - Flevoland streeft naar maatwerk in arbeidsvoorwaarden en in werkinhoud. Uit onderzoek bleek dat veel medewerkers onvol-doende op de hoogte waren van de keuzemogelijk-heden in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn deze beter zichtbaar gemaakt.

03

Ik neem initiatief:
verbreden van zelfregie

Het ROC van Amsterdam - Flevoland wil eigenaar-schap en betrokkenheid bij medewerkers en binnen teams stimuleren. Hiervoor is het nodig dat medewerkers zelf regie nemen in de uitvoering van hun werk en in de persoonlijke ontwikkeling. Om zelfregie te stimuleren is bijvoorbeeld gestart met het Goede Gesprek. Dit is een nieuwe manier om het functioneringsgesprek te voeren, met als doel zelfregie en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, waarbij de ontwikkeling van de mede-werker centraal staat. Om het Goede Gesprek succesvol in de organisatie te realiseren, zijn diverse hulpmiddelen en een trainingsaanbod ontwikkeld voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Daarnaast is sinds 1 januari het nieuwe generieke functiehuis van kracht. Doordat generieke functies breed zijn omschreven, hebben medewerkers meer ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

02

Ik werk aan een goede balans: aandacht voor vitaliteit en energie

Juist in coronatijd is het belangrijk medewerkers te stimuleren in het werken aan een goede balans. Daarom is een aantal initiatieven van de grond gekomen zoals diverse sport- en vitaliteits-programma’s, het investeren in scholing, coaching en het onder-steunen van leidinggevenden.
De initiatieven die zijn gerealiseerd en die bijdragen aan de werk-privé-balans zijn in 2021 samengebracht in een platform voor vitaliteit (Happy@Work). Leidinggevenden worden in hun rol ondersteund via mini-colleges over vitaliteit en wat we als werkgever kunnen doen in situaties van verminderde vitaliteit. Om de vitaliteit van medewerkers te kunnen volgen, wordt dit periodiek gemeten via het medewerkers-onderzoek en het personeelsinformatiesysteem. Daarnaast is gestart met een werkdrukplan. In dit kader is een tool ontwikkeld om werkdruk in de teams te kunnen bespreken.

01

Ondernemingsraad (OR)

In de Ondernemingsraad (OR) zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd via een eigen kiesgroep. In elke kiesgroep is een Onderdeelcommissie aangesteld. In totaal zijn bijna vijftig medewerkers actief in de medezeggenschap. De missie van de OR is de vertolker te zijn van geluiden uit de organisatie en de belangen van studenten, medewerkers en de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. De coronacrisis domineerde ook in 2021 de agenda van de OR. Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de OR tien speerpunten geformuleerd, waaronder een goede verdeling van de inzet van docenten op groepslessen, meerjarenpersoneels- en formatiebeleid, het herontwerp van het onderwijs en werkdruk. Daarbij kwamen vraagstukken langs als: hoe voorkomen we studievertraging? Hoe gaan we om met welzijn, gezondheid en motivatie van studenten en medewerkers in deze langdurige pandemie? Hoe zorgen we voor voldoende veiligheid, zodat studenten en medewerkers niet besmet raken? En hoe zorgen we dat de digitalisering van het onderwijs structureel en op een waardevolle manier wordt gerealiseerd? De OR had speciale aandacht voor de ambitie om het aantal docenten in de LC- en LD-schalen te laten stijgen naar twee derde van de docentenpopulatie (de zogenoemde salarismix). Daarnaast stonden diverse adviesaanvragen op de agenda, zoals over de herpositionering van de Dienst Onderwijsinformatie (DOI), evenals het goedkeuren van de hoofdlijnen van de begroting.

7,0
2020

7,6
2019

ROC van Amsterdam - Flevoland

ROC van Amsterdam - Flevoland
aantal medewerkers fte (inclusief VOvA)

2021

2020

2019

3.563
3.391
3.375

Tevredenheid
medewerkers

De tevredenheid van medewerkers wordt eens in de twee jaar gemeten. In februari 2020 vond het laatste medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaats en scoorde het ROC van Amsterdam - Flevoland gemiddeld een 7,0. Aangezien het tevredenheidsonderzoek in 2020 vóór de coronatijd is uitgevoerd, zijn in diverse organisatieonderdelen extra enquêtes onder medewerkers gehouden. Zo is inzicht gekregen in de mate van vitaliteit en energie, maar ook hoe medewerkers aankijken tegen het online onderwijs en het thuiswerken zodat hier op gestuurd kan worden. In 2021 is wel een tussentijds medewerkersonderzoek gehouden op een aantal mbo-colleges, waarbij ruim veertig procent van het personeelsbestand is ondervraagd. Ondanks de ervaren werkdruk in de coronaperiode blijkt hieruit dat de betrokkenheid van medewerkers op een hoog niveau ligt en is toegenomen naar een 7,7 (norm: 7,0). Ook de tevredenheid van medewerkers is licht gestegen naar een 7,2.

Aantal medewerkers

Bij het ROC van Amsterdam - Flevoland is in 2021 3.563 fte werkzaam geweest. Dat is vijf procent meer dan in 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door de extra inzet op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De meeste medewerkers zijn werkzaam als onderwijzend personeel: 71 procent. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een kleine toename van het aandeel direct ondersteund personeel. Dit vloeit voort uit de coronamaatregelen, zoals de inzet van extra surveillanten. In de organisaties zijn iets meer vrouwen dan mannen werkzaam. Het aandeel vrouwen is in de afgelopen jaren licht opgelopen (van 55 procent naar 57 procent). Hoewel de meerderheid van de medewerkers ouder dan 40 jaar is, daalt de gemiddelde leeftijd langzaam maar zeker: van 49 jaar in 2015 naar 45,8 jaar in 2021.

Onze medewerkers