Wij respecteren jouw privacy

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Deel deze pagina

Diplomaresultaten totalen

70,8%
2021

69,8%
2019

74,3%
2020

Diplomaresultaten
Niveau 4

2021

2020

2019

73,7%

74,4%

71,2%

Niveau 3

2021

2020

2019

72,9%

76,6%

71,4%

Niveau 2

2021

2020

2019

62,8%

66,1%

65,1%

* Het diplomaresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt vanaf dit schooljaar niet meer berekend voor niveau 1.
In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

Jaarresultaten totalen

69,7%
2021

66,8%
2019

73,4%
2020

Jaarresultaten
Niveau 4

2021

2020

2019

69,6%

72,3%

65,6%

Niveau 3

2021

2020

2019

69,0%

73,6%

64,5%

Niveau 2

2021

2020

2019

70,4%

74,8%

63,0%

* Het jaarresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt vanaf dit schooljaar niet meer berekend voor niveau 1.
In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

> 1%

Norm

31-12-2021 -2%

31-12-2022 0,5%


Rentabiliteit

> 5%

Norm

31-12-2021 11%

31-12-2022 13,3%


Weerstandsvermogen

< 10%

Norm

31-12-2021 9%

31-12-2022 8,3%


Huisvestingsratio

> 0,75

Norm

31-12-2021 1,18

31-12-2022 1,56


Liquiditeit
(current ratio)

> 35%

Norm

31-12-2021 51%

31-12-2022 56%


Solvabiliteit II
incl. voorzieningen

Kengetallen o.b.v. inspectiekader

* In de begroting 2022 is rekening gehouden met het Nationaal Programma Onderwijs. In de begrote FTE’s
is het gedeelte 2021-2022 van het NPO opgenomen. Het gedeelte 2022-2023 is echter nog niet vertaald in FTE’s,
omdat de planvorming hieromtrent nog niet opgepakt is.

gemiddelde over 2022

369,4

Per 01-08-2022

376,7

Per 01-01-2022

379,2

Totaal aantal begrote FTE’s*

=

+

+

+

Personeel
77,5%

€ 32,2 mln

Uitgaven

=

+

+

Rijksbijdragen
93,0%

€ 38,8 mln

Inkomsten

Begroting VOvA 2022

mln

€ 9,9

Leven lang
ontwikkelen

mln

€ 7,3

Gelijke kansen

mln

€ 14,1

Jongeren in een
kwetsbare positie

Ambities Kwaliteitsagenda

Innovaties maken een groot deel uit van de bovenstaande thema’s. In 2022 investeren wij in innovatie:

mln

€ 13,7

mln

€ 6,0

Aandacht voor
elkaar, vitaliteit
en energie

mln

€ 10,2

Flexibilisering
van het onderwijs

mln

€ 20,5

Extra inhaal- en
herstelactiviteiten

Ambities kaderbrief

Een deel van deze uitgaven is eenmalig en komt vanuit onze bestemmingsreserves (€ 11,0 miljoen).

=

+

+

+

Personeel
76%

€ 301,9 mln

Uitgaven

≥ 35%

Norm

39%

Solvabiliteit incl.
bestemmingsreserves

=

+

+

Rijk
Lumpsumbekostiging
mbo, vo en vavo

€ 307,4 mln

Inkomsten

Begroting 2022 ROC van Amsterdam - Flevoland

ROC van Amsterdam - Flevoland: de reis gaat verder
 • We dragen actief zorg voor medezeggenschap van studenten: binnen de opleiding, op school en op instellingsniveau.
 • We dragen actief bij aan de vitaliteit en energie van medewerkers en studenten.
 • We willen dat elke student de kans krijgt om binnen de nominale studieduur een waardevol en gevalideerd diploma te halen.


Om deze drie beloftes te realiseren, maken wij dankbaar gebruik van de extra financiële middelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld. Met deze middelen vindt gerichte inzet plaats op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, extra handen voor de klas en extra begeleiding en nazorg. Voor de organisatie en in het bijzonder de onderwijsteams is dat nog steeds een flinke operatie. Zo zijn in 2021 meer dan tweehonderd nieuwe collega’s (gemiddeld 172 fte meer ten opzichte van 2020) aangetrokken en ingewerkt. Tegelijkertijd is de groei in studentenaantallen doorgegaan met circa 1,5 procent, met name als gevolg van de pandemie en het langer doorstuderen van studenten.


Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 15,9 miljoen positief (begroot € 5,2 negatief). In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. De stabiliteit van de organisatie biedt een financieel gezonde uitgangspositie om de uitdagingen de komende jaren zoveel als mogelijk het hoofd te bieden. Vergeleken met 2020 is circa
€ 41 miljoen meer aan baten ontvangen en ruim € 34 miljoen meer lasten gerealiseerd.


Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden  is ook meer uitgegeven aan onderwijsfaciliteiten. In de jaarrekening is  dat zichtbaar in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, die duidelijk hoger zijn dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van ons beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.


Meerjarig perspectief

‘Herstellen en versnellen’ is het overkoepelende uitgangspunt bij de geplande inzet van de organisatie in de komende jaren. Het herstel is gerelateerd aan de coronapandemie. De nasleep en effecten hiervan vergen nog meerdere jaren aandacht en aanvullende inzet van middelen. Het versnellen is gerelateerd aan de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie en onderwijseenheden, waaronder onderwijskundige vernieuwing, strategisch personeelsbeleid, teamspecifieke investeringen, voorfinanciering van de groei en strategische huisvesting en verduurzaming. Voor deze inspanningen zijn in de komende jaren de financiële middelen beschikbaar die we in 2021 hebben ontvangen, maar ondanks alle extra inspanningen in 2021 niet hebben benut. Voor de mbo-colleges zijn daartoe de bestemmingsreserves toegenomen tot € 34 miljoen (eindstand 2020: € 27,5 miljoen).


Stabiele ontwikkeling

De financiële positie per eind 2021 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam - Flevoland  financieel gezond is. De vermogenspositie is gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 4,8 miljoen (circa 5,6 procent) af. De solvabiliteit, het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen, is in 2021 (45,5 procent) gestegen ten opzichte van 2020 (ultimo 2020: 42,6 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens van 30 procent.  In het eigen vermogen zijn begrepen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.


Ultimo 2021 voldoet het ROC van Amsterdam - Flevoland  aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen.  De omvang van de liquide middelen is gestegen naar een saldo van € 93,9 miljoen (ultimo 2020: € 69,5 miljoen) en hiermee zijn we zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,2 waarbij een ondergrens geldt van 0,75. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam - Flevoland op korte termijn goed in staat is aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

De financiële situatie van het VOvA heeft zich stevig hersteld. De NPO-middelen (bedoeld voor het herstel na de coronapandemie) voor de komende jaren die (verplicht) zijn verantwoord in 2021, alsook de indexatie van de bekostiging hebben geleid tot een exploitatieresultaat van + € 2,1 miljoen. Een groot deel van dit positieve resultaat zal derhalve vanuit een te vormen NPO-bestemmingsreserve in 2022 en 2023 moeten worden uitgegeven.


Met een eigen vermogen van € 6,8 miljoen, beschikt het VOvA over voldoende financiële reserves. Het weerstandsvermogen ligt met 16,7 procent, ruim boven de ondergrens van 5 procent.


De pandemie heeft in 2021 veel gevraagd van onze studenten en medewerkers. Opnieuw worden onze studenten geconfronteerd met langdurige coronabeperkingen in de school- en privésituatie. De zorg over zowel de cognitieve als de sociaal emotionele impact op studenten van de pandemie is en blijft groot en zal de komende jaren extra inspanningen van ons blijven vragen. Daarvoor zijn in de komende jaren middelen beschikbaar, uit het financiële resultaat 2021 (zie hierna). Verder zien we dat onze studenten een groot beroep doen op ons netwerk van jeugdartsen, budgetcoaches en op financiële ondersteuning. Wederom wordt een groot beroep gedaan op de wendbaarheid van docenten en ondersteunend personeel. Ondanks het aannemen en inhuren van extra capaciteit zijn diverse voorgenomen onderwijsactiviteiten noodgedwongen on-hold gezet dan wel vertraagd. Vanaf 2022 zal dat een versnelling krijgen. Zo is het noodzakelijk om de ontwikkelde onderwijsinnovaties (digitalisering, flexibilisering) te implementeren.
Op deze wijze zetten de opleidingsteams stappen in de digitalisering van het onderwijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor de introductie van het leermanagementsysteem en de inzet van i-coaches.


Ter versterking van de reguliere kwaliteitsborging en de bestaande strategische ambities is in 2021 gestuurd op drie beloftes:


Kerncijfers
2021

Diplomaresultaten totalen

70,8%
2021

69,8%
2019

74,3%
2020

Diplomaresultaten
Niveau 4

2021

2020

2019

73,7%

74,4%

71,2%

Niveau 3

2021

2020

2019

72,9%

76,6%

71,4%

Niveau 2

2021

2020

2019

62,8%

66,1%

65,1%

* Het diplomaresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt vanaf dit schooljaar niet meer berekend voor niveau 1. In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

Jaarresultaten totalen

69,7%
2021

66,8%
2019

73,4%
2020

Jaarresultaten
Niveau 4

2021

2020

2019

69,6%

72,3%

65,6%

Niveau 3

2021

2020

2019

69,0%

73,6%

64,5%

Niveau 2

2021

2020

2019

70,4%

74,8%

63,0%

* Het jaarresultaat (heeft betrekking op het mbo) wordt vanaf dit schooljaar niet meer berekend voor niveau 1. In de plaats daarvan heeft niveau 1 het entreerendement.

> 1%

Norm

31-12-2021 -2%

31-12-2022 0,5%


Rentabiliteit

> 5%

Norm

31-12-2021 11%

31-12-2022 13,3%


Weerstandsvermogen

< 10%

Norm

31-12-2021 9%

31-12-2022 8,3%


Huisvestingsratio

> 0,75

Norm

31-12-2021 1,18

31-12-2022 1,56


Liquiditeit
(current ratio)

> 35%

Norm

31-12-2021 51%

31-12-2022 56%


Solvabiliteit II
incl. voorzieningen

Kengetallen o.b.v. inspectiekader

* In de begroting 2022 is rekening gehouden met het Nationaal Programma Onderwijs. In de begrote FTE’s is het gedeelte 2021-2022 van het NPO opgenomen. Het gedeelte 2022-2023 is echter nog niet vertaald in FTE’s, omdat de planvorming hieromtrent nog niet opgepakt is.

gemiddelde over 2022

369,4

Per 01-08-2022

376,7

Per 01-01-2022

379,2

Totaal aantal begrote FTE’s*

=

+

+

+

Totale lasten

€ 41,5 mln

Overige
11,8%

€ 4,9 mln

Huisvesting
8,4%

€ 3,5 mln

Afschrijvingen
2,2%

€ 0,9 mln

Personeel
77,5%

€ 32,2 mln

Uitgaven

=

+

+

Totaal inkomsten

€ 41,7 mln

Overige
4,3%

€ 1,8 mln

Overige overheidsbijdragen en subsidies 2,6%

€ 1,1 mln

Rijksbijdragen
93,0%

€ 38,8 mln

Inkomsten

Begroting VOvA 2022

mln

€ 14,5

Practoraten
Duurzaamheid: Sustainable Development
Goals verankeren in het onderwijs
en de organisatie
Innovatie via creëren/versterken hybride
leeromgevingen, vernieuwing opleidingen
(vakinhoudelijk, pedagogisch-didactisch en samenwerking met werkveld)
Publiek-private samenwerkingen: House of Aviation, House of Digital, House of
Hospitality, Next Technician, Vakschool Technische Installaties, Take 5, Zorg in de wijk, Urban sports trainer, Talentontwikkeling
Wetenschap & Techniek, Circulaire regionale economie

 • Toekomstbestendig opleidingsportfolio
 • Hybride leeromgevingen
 • Netwerksamenwerking met werkveld, continu versterken arbeidsmarktrelaties, versterken positionering

Voorbereiding
arbeidsmarkt van
de toekomst

mln

€ 9,9

Versterken hybride leren
Ontwikkeling certificeerbare postinitiële
onderwijsmodules
Leven lang ontwikkelen inbedden in opleidingen

 • Actief alumnibeleid

 • Contractonderwijs (zij-instromers, op- en bijscholing)

 • Netwerken met werkveld en gemeenten

 • House of Skills

Leven lang
ontwikkelen

mln

€ 7,3

Doorstroom bevorderen via versterking
route vo/mbo/hbo en via vernieuwing leerconcepten (AD’s en vakmanschapsroutes)

 • Brede persoonsvorming en
  versterken persoonlijk leiderschap
 • Inclusie en diversiteit
 • Vroegtijdige voorlichting, studiekeuzeadvies aan instromers
 • Studie/loopbaanbegeleiding, actief
  bevorderen doorstroom hoger niveau
 • Internationalisering

Gelijke kansen

mln

€ 14,1

PPS-projecten: Lelytalent, Talentontwikkeling
Ontwikkeling specifieke opleidings-concepten, aansluiting tussen niveaus optimaliseren, versterking pedagogisch-didactisch handelen, versterking verzuimaanpak.

 • Begeleiding van studenten
  (via plus coaching, LEC)
 • Passend onderwijs en passend onderwijzen
 • Begeleiding bij uitval, overstap en afstroom
 • Taal- en rekenondersteuning
 • Burgerschap

Jongeren in een
kwetsbare positie

Ambities Kwaliteits-agenda

Innovaties maken een groot deel uit van de bovenstaande thema’s. In 2022 investeren wij in innovatie:

mln

€ 13,7

mln

€ 4,7

 • Teamontwikkeling
 • (Gespreid) leiderschap
 • Leren van elkaar faciliteren via teamover-stijgend werken en via domeinen
 • Betere facilitering onderwijsteams
 • Samenwerking tussen teams op onderwijsaanbod, keuzedelen en bpv
 • Doorontwikkeling scholingsaanbod

Verbinding in
en tussen teams

mln

€ 6,0

 • Inspraak van studenten via lesevaluaties, Studentenraad en Klassenvertegen-woordigers
 • Stimuleren teamontwikkeling
 • Studiedagen, scholing en ontwikkeling
 • Stimuleren sport, beweging, werk-/ privébalans, o.m. via vitaliteitsplatform Happy@work
 • Het Goede Gesprek
 • Warm welkom nieuwe medewerkers

Aandacht voor
elkaar, vitaliteit
en energie

mln

€ 10,2

Modulaire inrichting onderwijs,
mbo-certificaten
Doorontwikkeling blended learning
Doorontwikkeling doelgroepconcepten
op alle onderwijsniveaus
Inrichting onderwijs op maat, gepersonaliseerd onderwijs (modulair, permanente instroom, flexibele examinering)
Versterken digitale dienstverlening
aan onderwijsteams

Flexibilisering
van het onderwijs

mln

€ 20,5

Ondersteuning studenten
bij start op arbeidsmarkt
Doorontwikkeling blended learning

 • (Maatwerk-)begeleiding bij kennisvakken
  en vaktechnische vaardigheden
 • Verkleinen groepsgrootte
 • Ondersteuning bij examinering
 • Extra begeleiding via zorgstructuur,
  versterking mentoraat en (peer-)coaching
 • Extra inzet op socialisatie en sociale
  veiligheid
 • Extra taal- en rekenonderwijs
 • Tijdige interventie bij dreigende uitval
 • Begeleiding bij stages
 • Begeleiding bij doorstroom
  vervolgopleiding

Extra inhaal- en
herstelactiviteiten

Ambities kaderbrief

Een deel van deze uitgaven is eenmalig 
en komt vanuit onze bestemmingsreserves 
(€ 11,0 miljoen).

=

+

+

+

Totaal uitgaven

€ 394,6 mln

Overige
12%

€ 46,5 mln

Huisvesting
6%

€ 24,4 mln

Afschrijvingen
6%

€ 22,0 mln

Personeel
76%

€ 301,9 mln

Uitgaven

Huisvesting m2

Aantal deelnemers vavo

Aantal mbo-studenten

Aantal FTE's

≥ 0,75%

Norm

0,8%


Liquiditeit (current ratio)

≥ 1%

Norm

-2,2%


Rentabiliteit

≥ 35%

Norm

34%

Solvabiliteit excl.
bestemmingsreserves

≥ 35%

Norm

39%

Solvabiliteit incl.
bestemmingsreserves

=

+

+

Totaal inkomsten

€ 386,3 mln

Overige

€ 7,3 mln

Gemeente

€ 6,9 mln

€ 64,7 mln

Rijk

Rijk en Gemeente
Subsidies

€ 71,6 mln

Rijk
Lumpsumbekostiging
mbo, vo en vavo

€ 307,4 mln

Inkomsten

Begroting 2022 ROC van Amsterdam - Flevoland

Om deze drie beloftes te realiseren, maken wij dankbaar gebruik van de extra financiële middelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld. Met deze middelen vindt gerichte inzet plaats op inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, extra handen voor de klas en extra begeleiding en nazorg. Voor de organisatie en in het bijzonder de onderwijsteams is dat nog steeds een flinke operatie. Zo zijn in 2021 meer dan tweehonderd nieuwe collega’s (gemiddeld 172 fte meer ten opzichte van 2020) aangetrokken en ingewerkt. Tegelijkertijd is de groei in studentenaantallen doorgegaan met circa 1,5 procent, met name als gevolg van de pandemie en het langer doorstuderen van studenten.


Het financiële resultaat (geconsolideerd) bedraagt € 15,9 miljoen positief (begroot € 5,2 negatief). In deze cijfers is ook het resultaat van het VOvA opgenomen. De stabiliteit van de organisatie biedt een financieel gezonde uitgangspositie om de uitdagingen de komende jaren zoveel als mogelijk het hoofd te bieden. Vergeleken met 2020 is circa € 41 miljoen meer aan baten ontvangen en ruim € 34 miljoen meer lasten gerealiseerd.


Om het onderwijs een moderne toekomstbestendige onderwijsomgeving te bieden  is ook meer uitgegeven aan onderwijsfaciliteiten. In de jaarrekening is  dat zichtbaar in de vorm van afschrijvings- en huisvestingslasten, die duidelijk hoger zijn dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van ons beleid zijn in de afgelopen jaren de lasten doelgericht en op beheerste wijze gestegen. In algemene zin blijft de organisatie kostenbewust. Systematisch wordt gemonitord of de extra uitgaven effectief zijn voor de verbetering van het onderwijs. De mbo-colleges zijn in financiële zin in control.


Meerjarig perspectief

‘Herstellen en versnellen’ is het overkoepelende uitgangspunt bij de geplande inzet van de organisatie in de komende jaren. Het herstel is gerelateerd aan de coronapandemie. De nasleep en effecten hiervan vergen nog meerdere jaren aandacht en aanvullende inzet van middelen. Het versnellen is gerelateerd aan de verwezenlijking van de strategische doelen van de organisatie en onderwijs-eenheden, waaronder onderwijskundige vernieuwing, strategisch personeelsbeleid, teamspecifieke investeringen, voorfinanciering van de groei en strategische huisvesting en verduurzaming. Voor deze inspanningen zijn in de komende jaren de financiële middelen beschikbaar die we in 2021 hebben ontvangen, maar ondanks alle extra inspanningen in 2021 niet hebben benut. Voor de mbo-colleges zijn daartoe de bestemmingsreserves toegenomen tot € 34 miljoen (eindstand 2020: € 27,5 miljoen).


Stabiele ontwikkeling

De financiële positie per eind 2021 bevestigt het beeld dat het ROC van Amsterdam - Flevoland  financieel gezond is. De vermogenspositie is gestegen als gevolg van het positieve exploitatie-resultaat. De kwaliteit van het vermogen is stevig. De langlopende schulden nemen met circa € 4,8 miljoen (circa 5,6 procent) af. De solvabiliteit, het eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen, is in 2021 (45,5 procent) gestegen ten opzichte van 2020 (ultimo 2020: 42,6 procent) en bevindt zich ruim boven de door de inspectie gestelde ondergrens van 30 procent.  In het eigen vermogen zijn begrepen de hiervoor genoemde bestemmingsreserves, die ter beschikking staan van de mbo-colleges om in de komende jaren in het onderwijs besteed te worden.


Ultimo 2021 voldoet het ROC van Amsterdam - Flevoland  aan alle door het ministerie van OCW gestelde financiële normen.  De omvang van de liquide middelen is gestegen naar een saldo van € 93,9 miljoen (ultimo 2020: € 69,5 miljoen) en hiermee zijn we zeer liquide. De liquiditeitsindicator komt uit op 1,2 waarbij een ondergrens geldt van 0,75. Dit houdt in dat het ROC van Amsterdam - Flevoland op korte termijn goed in staat is aan de betalingsverplichtingen te voldoen.


Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

De financiële situatie van het VOvA heeft zich stevig hersteld. De NPO-middelen (bedoeld voor het herstel na de coronapandemie) voor de komende jaren die (verplicht) zijn verantwoord in 2021, alsook de indexatie van de bekostiging hebben geleid tot een exploitatieresultaat van + € 2,1 miljoen. Een groot deel van dit positieve resultaat zal derhalve vanuit een te vormen NPO-bestemmingsreserve in 2022 en 2023 moeten worden uitgegeven.


Met een eigen vermogen van € 6,8 miljoen, beschikt het VOvA over voldoende financiële reserves. Het weerstandsver-mogen ligt met 16,7 procent, ruim boven de ondergrens van 5 procent.


 • We dragen actief zorg voor medezeggenschap van studenten: binnen de opleiding, op school en op instellingsniveau.
 • We dragen actief bij aan de vitaliteit en energie van medewerkers en studenten.
 • We willen dat elke student de kans krijgt om binnen de nominale studieduur een waardevol en gevalideerd diploma te halen.


De pandemie heeft in 2021 veel gevraagd van onze studenten en medewerkers. Opnieuw worden onze studenten geconfronteerd met langdurige coronabeperkingen in de school- en privésituatie. De zorg over zowel de cognitieve als de sociaal emotionele impact op studenten van de pandemie is en blijft groot en zal de komende jaren extra inspanningen van ons blijven vragen. Daarvoor zijn in de komende jaren middelen beschikbaar, uit het financiële resultaat 2021 (zie hierna). Verder zien we dat onze studenten een groot beroep doen op ons netwerk van jeugdartsen, budgetcoaches en op financiële ondersteuning. Wederom wordt een groot beroep gedaan op de wendbaarheid van docenten en ondersteunend personeel. Ondanks het aannemen en inhuren van extra capaciteit zijn diverse voorgenomen onderwijsactiviteiten noodge-dwongen on-hold gezet dan wel vertraagd. Vanaf 2022 zal dat een versnelling  krijgen. Zo is het noodzakelijk om de ontwikkelde onderwijsinnovaties (digitalisering, flexibilisering) te implementeren.
Op deze wijze zetten de opleidings-teams stappen in de digitalisering van het onderwijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor de introductie van het leermanagementsysteem en de inzet van i-coaches.


Ter versterking van de reguliere kwaliteitsborging en de bestaande strategische ambities is in 2021 gestuurd op drie beloftes:


ROC van Amsterdam - Flevoland: de reis gaat verder

Kerncijfers
2021